Welcome to The Calon Lân Society
 Croeso i Gymdeithas Calon Lân
This is the website dedicated to promoting and preserving the history and heritage of the internationally important hymn Calon Lân. Calon Lân is often regarded as Wales' second National anthem. This includes promoting the life and works of its writer Daniel James Gwyrosydd and the composer of the beloved tune John Hughes. We are a newly formed society promoting  this great Welsh hymn and the men who brought it into being.
Nod y wefan hon yw cadw a hyrwyddo hanes a threftadaeth yr emyn pwysig, Calon Lân. Cyfrifir yr emyn yn aml fel ail anthem genedlaethol y Cymry. Yr amcan hefyd yw hybu bywyd a gwaith awdur y geiriau, Daniel James, a adawenir fel Gwyrosydd, ynghyd â John Hughes, cyfansoddwr yr emyn-dôn hyfryd. Cymdeithas newydd yw hon sy’n ceisio hybu’r emyn a’r rhai a’i creodd
The centenary since the death of Daniel James is on 16th March 2020, as a Society we felt it would be improper to not commemorate this historic day. Working with local schools and the community we are hoping to achieve several projects to make sure Calon Ln remains prominent across the world.  

Nodir canmlywddiant marwolaeth Daniel James ar Fawrth 16eg, 2020, ac fel cymdeithas rydym o’r farn na fyddai hi’n deilwng i adael i’r diwrnod hanesyddol hwn fynd heibio heb ei gofio. Gan weithio gydag ysgolion lleol a’r gymdogaeth, rydym yn gobeithio gwireddu nifer o brosiectau er mwyn sicrhau bod Calon Lân yn parhau’n amlwg dros y byd i gyd.

Since our founding we have had a great deal of success including being featured on Wales Online, The South Wales Evening Post, Your Mag and Swansea Bay TV. Our Society was even mentioned and commended in the Chamber of the Welsh Assembly when Mike Hedges chose to draw attention to the work of our society. 

Ers ffurfio’r Gymdeithas rydym eisoes wedi profi cryn lwyddiant, gan gynnwys ennyn sylw ar Wales Online, y South Wales Evening Post, Your Maga theledu Bae Abertawe. Cafodd ein Cymdeithas glod yn siambr y Senedd pan dynnodd Mike Hedges sylw at ein gwaith. 

Maintained by Sam Pritchard on behalf of the Calon Lan Society 
CalonLanSociety@yahoo.com 
  • Facebook
  • Twitter